تحقیقات نوین در برق- راهنمای نگارش مقاله
نحوه نگارش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دستور العمل تهیه مقاله به صورت زیر می باشد:

نمونه فایل مقاله در فرمت: Word و در فرمت PDF

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که مقاله باید در فرمت مجله آماده گشته، و ارسال شود.

ارسال مقاله از لینک برای نویسندگان در سمت راست صفحه امکانپذیر است.

ایمیل ارتباط با دفتر مجله: Jeps.deziaud.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب