تحقیقات نوین در برق- هیات تحریریه
اطلاع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 
مدیر مسئول: دکتر حسن براتی دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سردبیر: دکتر محمود جورابیان استاد / دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر داخلی: دکتر افشین لشکرآرا دانشیار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
هیات تحریریه:
 
اعضاء هیأت تحریریه مرتبه علمی دانشگاه محل خدمت رشته پست الکترونیکی
دکتر حمید لسانی استاد  دانشگاه تهران برق- قدرت lesaniut.ac.ir
دکتر محمود جورابیان استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز برق- قدرت mjoorabianscu.ac.i
دکتر جواد علمایی دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برق- قدرت j_olamaeiazad.ac.ir
دکتر علیرضا سیفی استاد  دانشگاه شیراز برق- قدرت seifishirazu.ac.ir
دکتر سید سعیداله مرتضوی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز برق- قدرت mortazavi_sscu.ac.ir
دکتر غضنفر شاهقلیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برق- قدرت shahgholianghgmail.com
دکتر سید قدرت اله سیف السادات استاد  دانشگاه شهید چمران اهواز برق- قدرت seyfosadatyahoo.com
دکتر افشین لشکرآرا دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برق- قدرت LashkararaAlumni.iust.ac.ir
دکتر حسن براتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برق- قدرت barati216gmail.com
 
 
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب