تحقیقات نوین در برق- هیات تحریریه
اطلاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

مدیر مسئول:

دکتر حسن براتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

سردبیر:

دکتر محمود جورابیان

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر داخلی

مهندس امیرحسین رحمانی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

هیات تحریریه:

دکتر حمید لسانی

استاد دانشگاه تهران

دکتر محمود جورابیان

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندس احد کاظمی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علیرضا سیفی

دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر رضا کیانی نژاد

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر غضنفر شاهقلیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر حسین هارون آبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دکتر افشین لشکرآرا

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دکتر حسن براتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

همکار دفتر مجله:

مهندس محمد نصیر

کارشناس ارشد برق(قدرت)

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات نوین در برق:
http://jeps.iaud.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب